Ius est ars boni et aequi

Prawo sztuką tego, co dobre i słuszne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.Do sporządzenia każdej czynności notarialnej niezbędny jest dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport, karta stałego pobytu). W przypadku kiedy stroną czynności ma być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka handlowa, wspólnota mieszkaniowa) niezbędny jest aktualny odpis KRS, a także ewentualna zgoda właściwego organu tegoż podmiotu na dokonanie określonej czynności prawnej.

Sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących umowy:
– sprzedaży;
– zamiany;
– darowizny;
– dożywocia.

Sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących umowy:
– działu spadku;
– zniesienie współwłasności;
– majątkowe małżeńskie;
– podziału majątku wspólnego małżonków.

Sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących:
– ustanowienie służebności: osobistych, gruntownych i przesyłu;
– ustanowienia hipotek;
– ustanowienia odrębnych własności lokali;
– udzielenie pełnomocnictwa.

Sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących:
– testamenty;
– oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
– zrzeczenie się dziedziczenia.

Sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących:
– protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu;
– protokoły dziedziczenia;
– akty poświadczenia dziedziczenia.

Spisywanie innych protokołów.

Sporządzanie poświadczeń.

Sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy.

Sporządzanie protestów weksli i czeków.

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

TAKSA NOTARIALNA:

Za wykonywane czynności Notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do podanej stawki należy dodać podatek VAT.

Podane w Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, możliwe jest więc indywidualne ustalenie z notariuszem taksy notarialnej za daną czynność.

Czytaj więcej
Zapytanie on-line
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania - proponujemy skorzystanie z niniejszego formularza.
Odpowiedź, w dni robocze, zostanie Państwu udzielona niezwłocznie.