Taksa notarialna

Za wykonywane czynności Notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do podanej stawki należy dodać podatek VAT.

Podane w Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, możliwe jest więc indywidualne ustalenie z notariuszem taksy notarialnej za daną czynność.

Zasadniczo wynagrodzenie Notariusza jest obliczane na podstawie wartości rynkowej przedmiotu umowy, którą podają strony.

Przykładowo:

a) umowa sprzedaży – wartość rynkowa przedmiotu umowy;

b) umowa zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

c) tzw: umowy działowe (dział spadku czy podział majątku wspólnego) – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

d) umowa dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;

Od tak określonych wartości maksymalna stawka wynosi:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 złnie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Wyjątkowo są czynności notarialne za które notariusz pobiera połowę stawki liczonej w spoób wyżej określony. Jest tak przykładowo: przy umowach sprzedaży lokali stanowiących odrębną nieruchomość, przy sprzedaży działek budowlanych.

Obowiązują również stawki z poszczególnego rodzaju czynności notarialne ponizej wymienione:

umowa majątkowa małżeńską – 400 zł,
– testament – 50 zł,
–  testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
–  testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
– pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
– sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł,
– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
– sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,

– czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyłączeniem protokołu dziedziczenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem) – 400 zł,

– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,

– sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł.

poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

– poświadczenie na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,

poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,

poświadczenie pozostawania przy życiu: w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł, w innym celu – 30 zł,

poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za dokonanie czynności poza Kancelarią Notariusz pobiera dodatkową opłatę – w porze dziennej (między godziną 8-20) – 50 zł, a w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy – 100 zł, za każda rozpoczętą godzinę.