Dokumenty do umów typu np: sprzedaży, darowizny spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

a) podstawa nabycia prawa, czyli np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub przydział ,
b) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, o braku zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz, że zbywcający posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,

c) jeżeli została założona ksiega wieczysta – numer księgi wieczystej,
d) w przypadku, gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego to konieczna będzie umowa kredytowa plus oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
e) ustalenia stron dotyczące: cena, sposób płatności, termin wydania lokalu, itd.

WAŻNE!! jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo nabyte po 1 stycznia 2007 r. (nabyte z dziedziczenia, darowizną, ze zniesienia współwłasności nieodpłatnie) to dodatkowo konieczne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, że rozliczony został podatek od spadków i darowizny.