Podstawowe dokumenty do umów typu np: zbycia sprzedaży, darowizny, zniesienie współwłasności zabudowanych działek gruntu.

a) podstawa nabycia własności, czyli np. akt własności ziemi, akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

b) numer księgi wieczystej, o ile jest założona.

c) wypis z rejestru gruntów, a jeśli zachodzi np.: konieczność ujawnienia podziału nieruchomości również mapę z planem podziału z ostateczną decyzją o zatwierdzeniu planu podziału również wyrys z rejestru gruntów z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczysto-księgowych.

d) w przypadku, gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego to konieczna będzie umowa kredytowa plus oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki,
– ustalenia stron dotyczące: cena, sposób płatności, termin wydania lokalu, itd.

e) zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego urzędu miasta lub gminy, z którego wynikać będzie przeznaczenie nieruchomości planie, ewentualnie zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

f) dane do umowy takie jak: dane stron, cena i sposób płatności, termin wydania, ewentualne ustalenia dodatkowe.

WAŻNE!! Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku, w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 r. lub w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że rozliczony został podatek od spadków i darowizny.