Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) niezabudowanych działek gruntu:

a) podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,

b) numer księgi wieczystej, o ile jest założona,

c) umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki – w przypadku gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego,

d) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego urzędu miasta lub gminy, z którego wynikać będzie przeznaczenie nieruchomości planie, ewentualnie zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

e) wypis z rejestru gruntów, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczystoksięgowych,

f) jeśli w księdze wieczystej nie ujawniono podziału działki gruntu to dodatkowo wymagane będą: ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki gruntu, a także wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nowo powstałych działek gruntu, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczystoksięgowych

g) dane do umowy takie jak: dane stron, cena i sposób płatności, termin wydania, ewentualne ustalenia dodatkowe. WAŻNE!! Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku, w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 r. lub w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że rozliczony został podatek od spadków i darowizny.

UWAGA!! O ile przedmiotem nabycia ma być nieruchomość rolna o powierzchni powyżej 0,30 ha a zwłaszcza powyżej 1,00 ha niezbędne będą dodatkowe dokumenty (szczegółowe informacje w Kancelarii).